Dokumentation og formidling af Danmarks historie i Grønland og Arktis

Tilblivelsen af Biografisk Leksikon for Grønland

Leif Vanggaard, seniorforsker ved Arktisk Institut, arbejdede gennem en længere årrække på udgivelsen af ét komplet leksikon over danske (og udenlandske) personer, som i perioden 1721-1921 var udsendt til Grønland. Arbejdet afsluttedes cirka 2010.

Leksikonet er udarbejdet som en kombination af oplysninger fra tidligere udgivelser og nyere undersøgelser om udsendte embedsmænd, præster, læger, håndværkere, m.fl.

Vanggaard indflettede kildematerialet i et overskueligt koncept, egnet til offentliggørelse via internettet. Stud. mag. Justyn Salamon skrev Vanggaards materiale ind i databasen og supplerede med referencer til Arktisk Instituts Fotosamling.

 

Følgende titler udgør de væsentligste kilder til leksikonet, hvortil der i øvrigt er henvist i de enkelte artikler om personerne:

Johan Carl Joensen: ''De Danske i Grønland. Bidrag til den grønlandske Handels Historie med personalhistoriske Efterretninger om Embedsmænd og Funktionærer i Grønland fra 1721 - 1900''. Upubliceret - Arktisk Institut, fondsnummer A 349

Hother Ostermann: ''Danske i Grønland i det 18. Aarhundrede''. Nyt Nordisk Forlag. København 1945

Hother Ostermann: ''Nordmænd på Grønland fra 1721 - 1814''. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1940

Hother Ostermann: ''Grønland i 200 året for Hans Egede''. 1923

 

Realiseringen af Biografisk Leksikon for Grønland har kun været mulig, fordi følgende fonde venligt har doneret det nødvendige økonomiske fundament:

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

Kulturfonden Danmark-Grønland

Lilian og Dan Finks Fond

 

Detaljeret søgevejledning

Principperne for søgning i Biografisk Leksikon for Grønland følger almindelig søgestandard for elektroniske databaser. På forsiden indskrives eller vælges navn, lokalitet, stilling eller årstal, hvorefter søgningen aktiveres ved at taste 'Retur'. Der kan søges på én af kategorierne eller på en kombination af to eller flere kategorier.

Biografisk Leksikon for Grønland er udarbejdet med henblik på at give brugere den lettest mulige adgang til informationerne om databasens mange personer. Det er derfor muligt at anvende fire forskellige søgekategorier:

Navn

Her kan anføres enten fornavn, efternavn, dele af et navn eller det fulde navn, hvor fornavn skrives først og derefter efternavn. Ved usikkerhed om stavningen kan Alfabetisk navneliste med fordel benyttes. Et efternavn herfra kan markeres, kopieres og indsættes i søgefeltet.

Stednavn (By eller Bygd)

Her er det ikke muligt selv at indskrive et stednavn; men alle de anvendte stednavne i Grønland er anført på en liste, hvorfra der vælges.

Betegnelsen 'Andet' i første linje er medtaget, fordi mange af leksikonets personer i perioder boede andre steder end i Grønland. I øvrigt er navnene opstillet efter følgende princip:

Byer er skrevet med store bogstaver og er identiske med de gamle kolonidistrikter. Øverst på listen er anført den nordligste af Vestgrønlands byer (Upernavik) og derefter følger byerne i rækkefølge fra nord mod syd med Frederiksdal som den sidste. Under de vestgrønlandske byer følger først de to østgrønlandske byer og sidst Thule distriktet.

Bygder og udsteder er skrevet med store/små bogstaver og hører under den bys navn, inden for hvis distrikt bygden var/er beliggende.

Stilling

Her er det ikke muligt selv at indskrive en stillingsbetegnelse. Alle de anvendte stillingsbetegnelser er anført på en liste, hvorfra der vælges.

Der har gennem tiden været et meget stort antal stillingsbetegnelser i Grønland, hvoraf nogle er relativt nært beslægtede og derfor i denne sammenhæng samlet under én betegnelse. I artiklerne om de enkelte personer vil det klart fremgå, hvilken stilling/stillinger vedkommende havde.

År (søgbart interval er 1720-1980. Du kan søge på ét år eller et interval)

Ved søgning på et årstal (første rubrik) medtager søgefunktionen alle personer, som befandt sig i Grønland i det pågældende år. Søges der på et interval (begge rubrikker) medtages alle personer, som befandt sig i Grønland i et af de anførte årstal eller i et af årene derimellem.

20036: Dr Christian Rudolph med familie. Dr. Rudolph var distriktslæge i Jakobshavn (Ilulissat) 1839-54, kolonibestyrer i Egedesminde (Aasiaat) 1856, læge og kolonibestyrer i Upernavik 1858-74. Kommissionsmedlem 1877. Fotografiet er formodentlig taget i Danmark efter flytningen hertil i 1874.

Ved spørgsmål eller kommentarer til databasen kontaktes Arktisk Institut på tlf. 32 31 50 55 eller arkiverne@remove-this.arktisk.dk.

Rettelser til databasen samles af instituttet, for at indgå i et eventuelt fremtidigt projekt om en opdatering.